Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Hedera Informatika & Dizájn - Murvai Ferenc EV. (székhely: 5000 Szolnok, Csaba utca 33., adószám: 66543785-1-36), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Hedera Informatika & Dizájn - Murvai Ferenc EV.

A szolgáltató székhelye: 5000 Szolnok, Csaba utca 33.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info [kukac] hedera-informatika.hu

Adószáma: 66543785-1-36

Nyilvántartási száma: 35852680

Bankszámlaszám: 12050002 - 01038983 - 00100005

Telefonszáma: +36 70 / 391 - 5124

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Viacom Informatikai Kft.

Székhely cím: 2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17.

Levelezési cím: 2225 Üllő, Gyár utca 8.

Telefon: +36 1 / 348 - 5000 (munkanapokon 9-17h-ig)

E-mail: info kukac viacomkft.hu

Adószám: 13810359-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-109794

1. Alapvető rendelkezések

1.1.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.

A jelen Szabályzat 2018. május 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.3.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

1.4.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2. Megrendelés, a szerződés létrejötte

2.1.

A szerződés a Megrendelő ajánlatot elfogadó, a szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatának megtétele alapján jön létre. A Megrendelő a szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatát a Megrendelőlap aláírásával teszi meg. A szerződés akkor jön létre, amikor a következő feltételek együttesen teljesülnek: a Szolgáltató által aláírt Megrendelőlapot a Megrendelő aláírja, az a Szolgáltatóhuz megérkezik és a Megrendelő a Szolgáltatói díj 50 %-át a Szolgáltató részére megfizeti.

2.2.

Ráutaló magatartással jön létre a szerződés, ha a Szolgáltató szóban vagy írásban vagy elektronikusan közölt ajánlatát a Megrendelő ráutaló magatartással fogadja el, különösen, ha a Szolgáltató a kért szolgáltatás teljesítését megkezdte és a Megrendelő a szolgáltatást bizonyítható módon igénybe vette. A szerződés létrejöttének napja a ráutaló magatartás tanúsításának napja. A Megrendelő ráutaló magatartásának minősül a Szolgáltatás igénybevétele és/vagy ellenértékének megfizetése, rendelkezés a Szolgáltatással kapcsolatban, illetve megrendelői minőségben történő eljárás a Szolgáltató bármely kapcsolati csatornáján.

3. Fizetési feltételek

3.1.

A Szolgáltatói Díj az alábbi feltételek teljesülése és ütemezés szerint esedékes és illeti meg a Szolgáltatót:

3.2.

Megrendelő a Szolgáltatói Díjat annak esedékessé válását követő 8 napon belül, míg a Fenntartási Díjat havonta előre köteles megfizetni minden hónap 10. napjáig a Szolgáltatói 1. pontban megadott bankszámlájára történő banki átutalással.

3.3.

Ha Megrendelő fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot érvényesíteni, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamat. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltatót a késedelmi kamatokon felül az esedékes Szolgáltatói Díj 20 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér is megilleti.

3.4.

A Szolgáltató továbbá a Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén jogosult a Szolgáltatás nyújtása körében létrehozott elemek feletti hozzáférési jogosultságok korlátozására vagy a fizetési kötelezettség teljesítéséig a Megrendelő hozzáféréseinek ideiglenes felfüggesztésére.

4. Titoktartási kötelezettség

4.1.

A felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződéssel kapcsolatos titoktartás biztosítására a szerződés hatálya alatt tudomásukra jutott minden adatot és információt bizalmasan kezelnek, és azt sem a szerződés időtartama alatt, sem a szerződés megszűnését követően nem hozzák nyilvánosságra.

5. Adatkezelési szabályok

5.1.

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: Adatkezelési tájékoztató

6. Referenciaként való hivatkozás

6.1.

A Szolgáltató jogosult a Megrendelő részére a szerződés alapján végzett Szolgáltatásra referenciaként a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül is hivatkozni.

7. ÁSZF módosítása

7.1.

Szolgáltató az ÁSZF módosításának jogát fenntartja, azt egyoldalúan bármikor módosíthatja.

8. Irányadó jog, jogvita

8.1.

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. Bármely vita eldöntésére, amely a szerződéssel kapcsolatos, a felek a magyar polgári perrendtartás szerinti magyar bírósághoz fordulhatnak.